sobota, 28 maj 2022
wtorek, 26 maj 2020 14:16

Nowe Prawo Wodne - jak mniej stracić na zmianach? WODY OPADOWE I ROZTOPOWE

Powszechność opłat za usługi wodne

Nowe prawo wodne weszło w życie 1 stycznia br. wprowadzając zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Jedną z najistotniejszych zmian w dotychczasowym prawie wodnym jest powszechność i nieuchronność opłat za usługi wodne oraz zasada zwrotu kosztów za usługi wodne.

Wprowadzenie takiej zasady ma skutkować stworzeniem w naszym kraju efektywnego i skutecznego systemu finansowania gospodarki wodnej. Zatem pobieranie wód ze środowiska i ich odprowadzanie wiąże się dla korzystającego ze środowiska z opłatami. Całością gospodarki wodnej na terenie kraju będzie zarządzać Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

Wprowadzony w prawie wodnym katalog usług wodnych obejmuje praktycznie wszystkie podmioty, które mogą korzystać z wód w sposób szczególny. Zgodnie z postanowieniami nowego prawa wodnego, opłaty za usługi wodne uiszczane są w formie opłaty stałej za możliwość poboru wód ze środowiska lub odprowadzenia do środowiska wód i opłaty zmiennej za rzeczywiste korzystanie z wód. 

Wody opadowe lub roztopowe to już nie ścieki 

Zgodnie z nowym prawem wodnym wody opadowe lub roztopowe nie są już traktowane jako ścieki. Jednocześnie zabrakło kryterium przyporządkowania tym wodom jakościowych stopni czystości, co pozwalałoby je wykorzystywać w przemyśle jako wody pomocnicze, oczywiście po dodatkowym oczyszczeniu w odpowiednich urządzeniach, dezynfekcji i monitoringu jakości.

W nowej ustawie – Prawo Wodne z 20 lipca 2017 r. za usługę wodną podlegającą opłacie uznano także odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do akwenów naturalnych, wód terytorialnych. W myśl ustawy opłatę uiszcza się m.in. za:

a)odprowadzanie do wód: wód deszczowych i roztopowych ujętych do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych do systemów zbiorczej kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,

b)za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wskutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 m2  robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Zatem opłatę zapłacimy za powierzchnie pokryte asfaltem, betonem lub nieprzepuszczalną kostką.

Wysokość opłaty w tym przypadku ustalają nie Wody Polskie, a właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz. 2502).

Stawki opłat za usługi wodne

Jednostkowa stawka opłaty stałej za odprowadzanie do  terytorialnych, akwenów naturalnych – wód opadowych lub roztopowych wynosi 2,50 zł na dobę za 1 m3/s za określoną w pozwoleniu wodnoprawnym lub pozwoleniu zintegrowanym maksymalną ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód  z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych.

Natomiast jednostkowe stawki opłat za usługi wodne w formie opłaty zmiennej za odprowadzanie do wód terytorialnych – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwartych lub zamkniętych systemach kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast wynoszą:

a) - bez urządzeń do retencjonowania wody – 0,75 zł za 1 m3 na 1 rok,

b) - z urządzeniami do retencjonowania wody o pojemności:

-do 10% odpływu rocznego z terenów uszczelnionych  – 0,625 zł za 1 m3 na 1 rok, 

-powyżej 10% odpływu rocznego – 0,50 zł za 1 m3 na 1 rok, 

-do 20% odpływu rocznego – 0,375 zł za 1 m3 na 1 rok,

-powyżej 30% odpływu rocznego – 0,075 zł za 1 m3 na 1 rok.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wskutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej wynoszą:

a) - bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok,

b) – z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

-do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

-od 10% do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

-powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Jak mniej stracić na zmianach – wykorzystanie wód opadowych lub roztopowych w zakładzie

Z analizy opłat przedstawionych w p. 3 wynika, że wprowadzenie urządzeń do retencjonowania wody istotnie wpływa na zmniejszenie opłaty zmiennej za odprowadzanie zarówno wód opadowych do urządzeń zbiorczej kanalizacji deszczowej w granicach miast, jak i w przypadku terenów zabudowanych gdzie na działkach powyżej 3.500 m2 zmniejszono retencję biologicznie czynną terenu powyżej 70%. Zatem warto wody opadowe lub roztopowe retencjonować, a to skłania już do pomysłu, aby zgromadzone wody wykorzystać nie tylko do podlewania terenów zielonych zakładu, ale także wykorzystywać wodę po jej dalszym uzdatnieniu do celów technicznych i sanitarnych, w tym do:

- zasilania kotłów parowych,

- zasilania układów chłodzenia w urządzeniach wyparnych jak skraplacze, chillery, wieże wyparne,

- zasilanie w wodę pralni wodnych,

- zasilanie spłuczek toalet,

- mycie posadzek i pomieszczeń.

Raz zapłacona woda zebrana w zbiorniki i wstępnie oczyszczona w:

- odstojnikach,

- w procesie koagulacji kontaktowej na filtrach piaskowych,

- w filtrach z węglem aktywnym,

może być następnie kierowana na urządzenia do odwróconej osmozy, gdzie ulega zdemineralizowaniu i całkowitemu oczyszczeniu tak pod względem chemicznym, jak i mikrobiologicznym.

Tak oczyszczona woda, o ile będzie używana do mycia powierzchni mających kontakt z żywnością, powinna być dodatkowo  zdezynfekowana poprzez wprowadzenie do niej podchlorynu sodu czy też dwutlenku chloru.

Zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych wewnątrz zakładu pozwoli zaoszczędzić wody głębinowe lub powierzchniowe uzdatniane w stacjach uzdatniania wody i zmniejszyć ilość wód uzdatnianych pierwszej jakości w produkcji wyrobów, w tym napojów np.: piwa, soków, wód mineralnych itp. Autor na początku lat 2000. w jednym z zakładów produkujących wody mineralne wykorzystał przedstawioną powyżej koncepcję zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych bez większych problemów technicznych.

EKSPERT RADZI 

mgr inż. Jan Marjanowski

Jan Marjanowski – były pracownik Politechniki Gdańskiej, były wieloletni prezes zarządu CBW UNITEX Sp. z o.o. w Gdańsku i większościowy współwłaściciel spółki. W swoim dorobku naukowym jest autorem, współautorem 41 patentów i wzorów użytkowych oraz ponad 75 artykułów zamieszczonych w czasopismach naukowo-technicznych z dziedziny uzdatniania wody, korozji i zapobieganiu tworzeniom się osadów z wody. Obecnie jest właścicielem firmy Przedsiębiorstwo MARCOR i prezesem zarządu MARCOR Sp. z o.o.

marcor logo

 

 

 

 

 

Zrzut ekranu 2020 05 15 o 11.20.25

 

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

Najlepsi dostawcy i producenci maszyn, przypraw, chemii przemysłowej i opakowań zamieszczają swoje reklamy na naszych łamach. Firma WOMAT zajmuje się również kompleksową obsługą medialną i reklamową podmiotów gospodarczych. Zapewniamy wykonanie zlecenia - od projektu do ostatecznej realizacji.

Newsletter

Najważniejsze informacje Cie nie ominą...

Nie spamujemy, też nie lubimy spamu....

Please publish modules in offcanvas position.