piątek, 01 grudzień 2023
wtorek, 12 grudzień 2017 14:35

Aktywizacja młodych w kształceniu dualnym - inwestycją w przyszłość

Przeczytasz w: 4 - 8 min

Budowanie bezpieczeństwa zatrudnienia młodych ludzi w nowych miejscach pracy lub pierwszego zatrudnienia oraz patriotyzmu lokalnego stało się podstawowym wyzwaniem regionalnych instytucji. Z danych statystycznych wynika, że młodzi ludzie w wieku 18-24 często nie znajdują pracy, która by ich zadowalała i była w ich zakresie zainteresowania i wykształcenia. 

Dużym problemem jest kształcenie ogólne i zawodowe (praktyczne), które w wielu przypadkach jest kształceniem nieukierunkowanym na potrzeby rynku pracy. O elastyczności na rynku pracy oraz kreatywności mówi się od zawsze, jednak najważniejszym elementem w rozwiązaniu tego problemu jest odbudowanie prestiżu szkół o profilach branżowych, zawodowych. Popularność kształcenia w zawodzie nie jest czymś nowym, ponieważ do roku 1990. nabory do szkół zawodowych były czymś normalnym i dającym przyszłość wykonywania zawodu. Mimo trendu jaki panował w Europie Zachodniej, gdzie zawód, fach, specjalizacja w zawodach była czymś naturalnym, w Polsce zaczęto odchodzić od kształcenia zawodowego. Zdaniem wielu ekspertów ds. gospodarki decyzje podjęte w tym kierunku nie były do końca trafne. Uszczuplenie sfery usługowej w zawodach typu mechanik, kucharz, fryzjer oraz rzemieślnicy branży spożywczej spowodowało braki w pracownikach dla poszczególnych branż. Aktualnie trend, który został przerwany w tamtym okresie zaczyna być aktywizowany przez wiele instytucji. Zaczęto przywracać blask i splendor zawodom dzisiaj deficytowym, odświeżając ich formę użyteczną społeczeństwu. Kreatywność staje się wyznacznikiem wyboru zawodu, który przekłada się nie tylko na tworzenie ale również funkcjonalność dla większej społeczności lokalnej, regionalnej. Zawody zapomniane lub określane jako mało ciekawe, czy niedochodowe, stwarzają możliwości do nowej odsłony całego kunsztu. Powrót do tradycyjnych smaków, wyglądu ale przede wszystkim technologii uwzględniając zapotrzebowanie na rynku konsumenckim, powoduje, że zawody związane z branżą mleczarską, mięsną, piekarską są dzisiaj dla młodych ludzi czymś ciekawym. Będąc na wyjazdach wakacyjnych, gdzie stykamy się z rzemieślniczym wyrobem zarówno w sferze usługowej, jak i wytwórczej, dopatrujemy się możliwości przeniesienia takich wzorców na polski rynek. Takie działania stają się wypełnieniem luki na rynku branży spożywczej, przemysłowej. Dlatego tak ważnym elementem stało się upowszechnianie modelu kształcenia dualnego, zawodowego wśród młodzieży i zachęcenie do podejmowania procesu edukacji w szkołach zawodowych (branżowych) i technicznych, które mają przygotować młode pokolenie do tworzenia rozwiązań na bazie tego co zapomniane. Realizacja założonego celu odbudowy systemu kształcenia zawodowego przekładać się ma na współdziałanie szkolnictwa zawodowego z pracodawcami, które nie tylko powinno być realizowane na poziomie krajowym, ale przede wszystkim na poziomie lokalnym. Oznacza to między innymi bezpośrednią współpracę szkoły z pracodawcami funkcjonującymi na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Stwarza to wiele wyzwań zarówno po stronie pracodawców, którzy mają potrzeby osobowe na nowych pracowników, jak i dla szkolnictwa zawodowego, gdzie programy kształcenia muszą być dopasowane do zapotrzebowania rynku pracy. Zmieniający się system edukacji zawodowej wymaga stałego monitorowania oraz szybkiego reagowania, ze względu na dynamiczne potrzeby. W obszarze edukacyjnym najważniejszym blokiem działań sprzyjających zatrudnieniu młodzieży są rozwiązania pozwalające na dostarczenie możliwości nabycia doświadczenia zawodowego i poprawy umiejętności zawodowych. Zatem edukacja powinna mieć przede wszystkim wymiar kształcenia młodych fachowców pod konkretne zapotrzebowania pracodawców, zwłaszcza w gospodarce regionalnej czy lokalnej. Rzemieślnicze wyroby, poszukiwane nie tylko przez turystów odwiedzających dany region, stały się towarem, który promują rynek lokalny ale również dają możliwość pracy nowym pokoleniom. Stwarza to możliwości do samorealizacji i podejmowania działań w sferze rzemieślniczej, realizowania swoich pasji przez młodych ludzi. Przykładem takich zmian, które zachodzą jest Wielkopolska, gdzie dzięki różnym programom oraz inicjatywom, adresowanym do młodych przez aktywizowanie ich narasta trend do przedsiębiorczości zawodowej. Jedną z pierwszych takich inicjatyw w Polsce, która ma zaktywizować młodych ludzi w kierunku wyboru swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej jest powołanie 5 jednostek organizacyjnych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Ich nazwa to Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego (CWRKDiZ). Od 1 maja 2017 r. powstały dwa pierwsze Centra w Poznaniu i Kaliszu, kolejne powstają w Koninie od 1 października 2017 roku oraz w Pile i Lesznie od 1 stycznia 2018 roku. Celem powstałych Centrów w Województwie Wielkopolskim jest wspomniana aktywizacja zawodowa osób młodych, pomoc w wyborze ścieżki edukacyjnej oraz współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w ramach praktyk, staży oraz organizowania warsztatów edukacyjnych. Cel ten realizowany ma być przez integrację środowiska Przedsiębiorców, Izb Rzemieślniczych oraz Szkół Zawodowych. Pozwoli to na stworzenie możliwości pozyskania i umiejscowienia na rynku pracy doświadczonych pracowników, dzięki którym dążyć się będzie do równowagi podaży i popytu na rynku. Wieloczynnikowe zadania postawione przed Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu mają przede wszystkim stworzyć warunki na współpracę z Pracodawcami, Szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, Cechami Rzemiosła i Urzędami Pracy, która pozwoli na utworzenie portalu informacji edukacyjno-zawodowej na poziomie Województwa Wielkopolskiego. 

Aktywizacja młodych w kształceniu dualnym inwestycją w przyszłoś 2Wskazanie informacji na temat zapotrzebowania pracodawców w określonych zawodach, umożliwi odbywanie praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach czy zdobywanie dodatkowych uprawnień koniecznych do wykonywania danego zawodu. Pozwoli to na wykształcenie relacji partnerskich i udział Pracodawców w procesie kształcenia uczniów, który skoncentrowany będzie na zaangażowaniu pracowników w kształcenie praktyczne. Integralną korzyścią dla obu stron będzie zwiększenie zainteresowania zarówno potencjalnego pracownika podjęciem pracy, jak i pracodawcy, wykwalifikowanym pracownikiem. Utworzony portal informacyjny na poziomie regionalnym i lokalnym w zakresie potrzeb rynku pracy, doradców zawodowych, możliwości podjęcia praktyk, staży krajowych, zagranicznych w ramach kształcenia zawodowego oraz dualnego pozwoli na uzyskanie informacji przez dyrekcję szkół zawodowych i młodzież. Należy zaznaczyć, że Szkoła zawodowa, jako placówka oświatowa mając zainteresowanie Pracodawców, wsparcie jednostek takich jak Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, które jest ukierunkowane na działania do stworzenia portalu dla ścisłej współpracy z pracodawcami na etapie kształcenia ucznia i dostosowania systemu nauki do regionalnego rynku pracy, jest inwestycją w przyszłość. Proces zmian jaki zachodzi już od dłuższego czasu, pozwoli na osiągniecie sukcesu nie tylko samej reformy oświatowej ale również da korzyści społeczno-gospodarcze na rynku lokalnym. Mając w perspektywie wiele zmian administracyjnych związanych z reformą oświatową, należy przede wszystkim w dużej mierze odbudowywać pozytywny społeczny odbiór szkół zawodowych (od września 2017 roku - branżowych) oraz inwestować w działania na linii Szkoła – Pracodawca. Należy odbudować etos i prestiż szkół zawodowych, który został zapomniany, a przecież dobry fachowiec, rzemieślnik i profesjonalista jest dzisiaj poszukiwany przez każdego, kto szuka usługi rzetelnie wykonanej, wyrobów o walorach tradycyjnej technologii wytwarzania. Powstałe Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Województwie Wielkopolskim z punktu widzenia społecznego stwarzają wiele korzyści, m.in. promowanie i upowszechnianie kształcenia dualnego wśród młodzieży, zasilenie rynku lokalnego o nowych pracowników z wyuczonym zawodem. Jest to wartość dodana w perspektywie kolejnych lat aktywności zawodowej dla wielu młodych ludzi ze względu na odbudowanie zarówno rzemiosła, jak i zawodów usługowych, gdzie fachowiec, specjalista wypełnia lukę na rynku pracy w strukturze gospodarczej. Istniejące warunki gospodarcze, gdzie przedsiębiorstwa zaczęły odnotowywać braki kadrowe na poziomie wykwalifikowanych pracowników, rzemieślników czy techników, spowodowały, że szkoły zawodowe i techniczne zaczęły odzyskiwać swój wizerunek i miejsce na mapie kształcenia przez dostosowanie się do zapotrzebowania na konkretne zawody. Takim buforem informacji dla Przedsiębiorców, Szkół podstawowych, Szkół Zawodowych oraz instytucji wspierających gospodarkę lokalną i rynek pracy ma być właśnie Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu. Z punktu widzenia mikroekonomicznego korzyści dla regionu Wielkopolski, to przede wszystkim zmniejszenie emigracji młodego pokolenia z regionu i powstawanie małych przedsiębiorstw przetwórczych, usługowych, zasilenie kadry w przedsiębiorstwach przemysłowych. Aktualnie fachowiec w danej branży ma dostęp do wielu informacji związanych z rozwojem swojej przedsiębiorczości, programów wspomagających oraz ma możliwość zarobkowania na poziomie średniego europejskiego wynagrodzenia. Najważniejszym elementem szkolnictwa zawodowego jest to, że dając możliwość pozyskania doświadczenia i zawodu, nie zamyka ono możliwości kształcenia się na kolejnych etapach edukacji, a pracodawca ma możliwość wykształcenia potencjalnego pracownika z przygotowaniem do konkretnego zawodu. Ten trend widoczny jest w Niemczech i wielu innych krajach, gdzie zawód jest elementem wyjściowym na rynek pracy a zdobywanie kolejnych szczebli edukacji staje się uzupełnieniem wykształcenia. Młodzi ludzie, aktywni zawodowo podejmują studia o wiele bardziej świadomie, ukierunkowani swoimi potrzebami związanymi z zakresem swojej działalności. Mając wszystkie pozytywne i wymierne aspekty udziału w odbudowie, i swego rodzaju rewitalizacji kształcenia zawodowego, dualnego oraz ścisłej współpracy z przedsiębiorcami, można śmiało powiedzieć, że wejście w sferę zawodową ma przyszłość długofalową. A zachodzące zmiany myślenia społeczeństwa, zwłaszcza rodziców, uczniów oraz dyrektorów szkół podstawowych z udziałem doradców zawodowych oraz psychologów Job coach powodują kształtowanie nowego pokolenia. Na przełomie kilku lat będzie zauważalna skala zrównoważenia popytu i podaży na zapotrzebowanie na zawodowców i wypełnienie luki na rynku pracy, jak również rzemieślników. Dzisiaj z pewnością można powiedzieć, że proces zmian w mentalności ludzi został rozpoczęty i jest widoczny, ponieważ całej idei towarzyszy przekonanie o wyższych celach i efektywności lokowania absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy. Nowe pokolenie w niedalekiej przyszłości będzie przecież działać na rzecz społeczności lokalnej jako fachowcy, których każdy z nas poszukuje i potrzebuje, zarówno w usługach rzemieślniczych, jak i tych związanych z wytwarzaniem wyrobów tradycyjnych, regionalnych. Należy zaznaczyć, że mimo iż jest to trudna interwencja w perspektywie, będzie ona stanowiła o przyszłości zawodowej kolejnych pokoleń i kondycji gospodarki zarówno lokalnej, jak i całego kraju.

 

Więcej w tej kategorii: « OMEGA 3 - TŁUSZCZE ŻYCIA

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

Najlepsi dostawcy i producenci maszyn, przypraw, chemii przemysłowej i opakowań zamieszczają swoje reklamy na naszych łamach. Firma WOMAT zajmuje się również kompleksową obsługą medialną i reklamową podmiotów gospodarczych. Zapewniamy wykonanie zlecenia - od projektu do ostatecznej realizacji.

Zapis na newsletter

Zgadzam się na Warunki korzystania

Please publish modules in offcanvas position.