REGULAMIN FORUM MIĘSNE TECHNOLOGIE 2022

1. Postanowienia ogólne

 • 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w Konferencji pod nazwą Forum Mięsne Technologie 2022, dalej w treści Regulaminu – Forum, która odbędzie się w dniach 21-23 listopada 2022 roku w Żninie w Hotelu Cukrownia.
 • 1.2 Forum skierowane jest do przedsiębiorców z branży mięsnej, w szczególności dedykowane jest dla kadry zarządzającej przemysłem mięsnym i drobiarskim, technologów, pracowników działów zakupowych i rozwoju, przedstawicieli sieci handlowych, a także dostawców technologii, przedstawicieli środowiska naukowego oraz specjalistów z branży.
 • 1.3 Oficjalnym językiem konferencji jest język polski.
 • 1.4 Organizatorem Forum jest firma WOMAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Elsnera 55a, KRS 0000324489, NIP 6351794738, REGON 24111720900000.
 • 1.5 Dane korespondencyjne Organizatora: Womat sp. z o.o., Elsnera 55a, 43-190 Mikołów.
 • 1.6 Oficjalny, obowiązujący do realizowania zgłoszeń, ustalania szczegółów i pomocy rejestrującym adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 1.7 Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich jego Uczestników.

2. Warunki Uczestnictwa

 • 2.1 Udział w Forum jest odpłatny.
 • 2.2 Warunkiem udziału w Forum jest złożenie zamówienia oraz wpłata pełnej kwoty wynagrodzenia za uczestnictwo w terminach wskazanych przez Organizatora.
 • 2.3 Zamówienie - dokument zgłoszenia zawierający dane Uczestnika, szczegółowe informacje o wybranych opcjach, pakietach, zgłoszonych osobach i noclegach wraz z cenami przesłany przez Organizatora.
 • 2.4 Uczestnik zobowiązany jest wypełnić czytelnie zamówienie oraz przesłać je w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1.6 Regulaminu lub pocztą na adres Organizatora wskazany w pkt. 1.5 Regulaminu.
 • 2.5 Zamówienie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania danego podmiotu i podpisywania umów w jej imieniu. Jeżeli umowa jest podpisywana przez pełnomocnika, należy wraz z zamówieniem przesłać stosowne pełnomocnictwo.
 • 2.6 Uczestnik dokonuje wpłaty 50% wartości brutto kosztów udziału (wynikającej z podpisanego zamówienia lub pisemnego potwierdzenia uczestnictwa, na podstawie wystawionej faktury pro forma ) w terminie 7 dni od podpisania zamówienia lub pisemnego potwierdzenia uczestnictwa. Pozostała część zostanie uregulowana do 20 września 2022 r.
 • 2.6.1 Uczestnik podpisujący umowę po 20 września dokonuje wpłaty w wysokości 100% wartości brutto kosztów udziału na podstawie wystawionej faktury pro forma w        terminie 7 dni od podpisania zamówienia.
 • 2.7 Przesłanie zamówienia  jest równoznaczne z zawarciem umowy na uczestnictwo w Forum przez Uczestnika i oznacza akceptację warunków określonych w Regulaminie.
 • 2.8 Zaksięgowana wpłata na podstawie faktury VAT lub faktury proforma jest warunkiem koniecznym do zarezerwowania i zagwarantowania uczestnictwa w Forum.
 • 2.9 Organizator ma prawo nie dopuścić uczestnika do udziału w konferencji w przypadku, gdy nie uiścił on opłat za udział w konferencji w terminach określonych przez Organizatora.
 • 2.10 Uczestnik po przybyciu na miejsce konferencji powinien zarejestrować się w recepcji hotelu.
 • 2.11 Liczba Uczestników może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia na mocy powszechnie obowiązujących przepisów lub tymczasowo ogłoszonych reżimów sanitarnych.
 • 2.12 W przypadku ogłoszenia reżimów sanitarnych, które skutkować będą koniecznością ograniczenia liczby Uczestników Forum, Organizator może nie dopuścić do udziału w Forum poszczególnych Uczestników, kierując się m.in. kryterium kolejności zgłoszeń, uiszczenia opłat za udział w Forum i innymi. W takim przypadku Organizator powiadomi niezwłocznie Uczestników, którzy nie wezmą udziału w Forum o tym fakcie i dokona zwrotu uiszczonych przez nich należności lub ustali z nimi inny sposób rozliczenia.
 • 2.13 W przypadku wprowadzenia reżimów sanitarnych, które skutkować mogą koniecznością ograniczenia liczby gości, osób wpuszczanych jednocześnie do budynku, pomieszczeń, jeżeli będzie to konieczne ograniczona zostanie ilość reprezentantów wystawców przebywająca/zameldowana w obiekcie. W razie konieczności, osoby korzystające z poczęstunków i spożywające posiłek zostaną podzielone na grupy w celu uniknięcia przesadnego zatłoczenia. Możliwe będzie ograniczenie funkcjonalności terenu wystawienniczego, ograniczenie “atrakcji” oferowanych w ramach forum. Ponadto obowiązywać będą ograniczenia narzucone przez hotel.
 • 2.14 Uczestnicy niestosujący się do poleceń obsługi Forum w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów sanitarnych, niestosowania się do niniejszego Regulaminu, jak również Regulaminu obiektu, w którym odbędzie się Forum lub stwarzania zagrożenia dla innych widzów, zostaną poproszeni o opuszczenie Forum.
 • 2.15 O rodzaju zastosowanych ograniczeń i o sposobach ich wdrożenia decyduje organizator w porozumieniu z przedstawicielami Hotelu w oparciu o obowiązujące przepisy i rozporządzenia.

3. Ceny i warunki płatności

 • 3.1 Ceny za uczestnictwo oraz opcje i usługi dodatkowe przedstawione są w cenniku uczestnictwa lub ustalane są z przedstawicielem Organizatora i zatwierdzone zostają fakturą lub fakturą pro forma. Płatność faktury / faktury pro forma stanowi potwierdzenie akceptacji oferty wraz z regulaminem forum.
 • 3.2 Faktury wystawiane są w terminie do 7 dni roboczych od daty wpłynięcia należności.
 • 3.3 Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie bezgotówkowo na rachunek bankowy Organizatora podany w potwierdzeniu uczestnictwa.
 • 3.4 Koszt dojazdu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 • 3.5 Uczestnik pokrywa koszty związane z korzystaniem z dodatkowych atrakcji, usług hotelowych jak usługi SPA, room serwis, dodatkowe posiłki inne świadczone przez Hotel usługi.
 • 3.6 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Forum w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • 3.7 W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Forum, Organizator obciąża Uczestnika:
  • 3.7.1 50% kosztów udziału w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Forum w okresie do 20 września 2022 roku.
  • 3.7.2 100% kosztów udziału w przypadku zgłoszenia rezygnacji Uczestnika z udziału w Forum w okresie po 20 września 2022 roku.

4. Reklamacje

 • 4.1 Reklamacje dotyczące kosztów udziału należy zgłaszać pisemnie w terminie do 7 dni od daty uiszczenia należności.
 • 4.2 Reklamacje dotyczące organizacji i przebiegu Forum powinny być zgłaszane Organizatorowi niezwłocznie w trakcie jego trwania, aby ich zasadność mogła być weryfikowana na bieżąco i potwierdzona w formie pisemnej, nie później niż w terminie 2 dni od daty zakończenia Forum.
 • 4.3 Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 • 4.4 Wszelkie reklamacje uczestników konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej lub elektronicznej na adres korespondencyjny Organizatora.
 • 4.5 Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

5. Materiały reklamowe i ekspozycyjne

 • 5.1 Materiały reklamowe mogą być kolportowane przez Uczestnika wyłącznie na jego stoisku bądź za pośrednictwem Organizatora.
 • 5.2 Umieszczanie dodatkowych urządzeń lub produktów ekspozycyjnych, plakatów reklamowych, dekoracji i innych elementów reklamowych poza stoiskiem wymaga zezwolenia Organizatora po uprzednim pisemnym zgłoszeniu i uzyskaniu jego zgody oraz dodatkowej opłacie ustalanej indywidualnie z Organizatorem.

6. Odpowiedzialność za przekaz

 • 6.1 Organizator Forum nie ponosi odpowiedzialności za formę i instrumenty przekazu marketingowego, który Uczestnik kieruje do osób przebywających w pomieszczeniach przeznaczonych pod powierzchnie wystawiennicze.

7. Rejestracja video, zdjęcia i marketing

 • 7.1 Organizator konferencji jest uprawniony do wykonywania zdjęć/nagrań video/nagrań dźwiękowych w czasie konferencji, wykorzystywania ich oraz rozpowszechniania do celów marketingowych i reklamowych.
 • 7.2 Prawa autorskie do zdjęć/nagrań video/nagrań dźwiękowych określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują Organizatorowi.
 • 7.3 Przesłanie zgłoszenia udziału w Forum jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika na stronie Forum lub Organizatora a także w mediach społecznościowych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Forum mogą zostać umieszczone na stronie internetowej, mediach społecznościowych Forum lub Organizatora oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach w mediach. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora, z tytułu wykorzystywania swojego wizerunku/głosu/wypowiedzi.

8. Warunki prezentacji

 • 8.1 Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia w programie konferencji prezentacji oraz uczestnictwa firmy, jeśli prezentacja jest niezgodna z tematem, nie jest możliwa do przedstawienia w przewidzianym czasie lub jej treść zostanie uznana za nieodpowiednią zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub obyczajami, w szczególności gdy zawiera treści naruszające prawa osób trzecich, czy też może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.
 • 8.2 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności wystąpień.
 • 8.3 Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania poprawiania treści wystąpień przed ich prezentacją.
 • 8.4 Zgłoszony czas prezentacji nie może być przekraczany, a Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania prezentacji po upływie przeznaczonego na nią czasu.
 • 8.5 Czas rozpoczęcia prezentacji odnotowywany i kontrolowany jest przez Organizatora.
 • 8.6 Sprzęt techniczny, przy pomocy którego prezentacja będzie przeprowadzona, powinien być sprawdzony w przerwie poprzedzającej wystąpienie.
 • 8.7 Wszelkie dodatkowe elementy promocji Uczestnika w trakcie prezentacji powinny być wcześniej uzgodnione z Organizatorem.
 • 8.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie stanowiące własność prezentera.

9. Odpowiedzialność

 • 9.1 Organizator ma prawo obciążyć uczestnika kosztami zastępczego przeprowadzenia prelekcji w kwocie 3 000 zł netto w wypadku, gdy uczestnik, prelegent zrezygnuje z wystąpienia bez poinformowania Organizatora co najmniej na dwa tygodnie przed konferencją.
 • 9.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych zamieszczonych w imieniu Uczestnika.
 • 9.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów i formę przekazu przedstawione przez Uczestników / Partnerów.
 • 9.4 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z forum, jak i poza nimi.
 • 9.5 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Forum.
 • 9.6 Organizator nie odpowiada za treść materiałów reklamowych partnerów i Uczestników związanych z konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
 • 9.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób lub ubytki, uszkodzenia i zniszczenia mienia podczas Forum.
 • 9.8 Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, eksplozją, zalaniem, przerwą w dostawie wody, uderzeniem pioruna i innymi tego typu przyczynami, a także innymi działaniami, którym można przypisać określenie siły wyższej.
 • 9.9 Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o powstałym wypadku lub zaistnieniu innej szkody.
 • 9.10 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Forum w przypadku, gdy na skutek dalszego obowiązywania lub ponownego wprowadzenia przez organy władzy publicznej ograniczeń prowadzenia działalności związanej z organizacją tego typu wydarzeń z powodu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zorganizowanie Forum w przewidzianym terminie nie będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione. Organizator jest uprawniony do odwołania Forum z powyższej przyczyny najpóźniej na 3 dni przed dniem rozpoczęcia Forum.
 • 9.11 W przypadku odwołania Forum na podstawie pkt 9.10 Regulaminu Organizator wyda Wystawcy voucher do realizacji na poczet Forum, które zostanie zorganizowane w najbliższym możliwym terminie, na co Uczestnik wyraża zgodę. Wartość wydanego vouchera będzie równa kwocie wpłaconej przez Uczestnika na poczet należności Organizatora w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w niniejszym Forum.
 • 9.12 W przypadku odwołania Forum z winy organizatora (nie dotyczy przypadku określonego w pkt 9.10, który jest niezależny od Organizatora i za który nie ponosi winy), Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Uczestników oraz zwrotu należności.
 • 9.13 W przypadku przesunięcia terminu Forum z winy Organizatora, Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Uczestników oraz zwrotu należności w przypadku otrzymania rezygnacji Uczestnika z udziału w Forum w związku z przesunięciem terminu jego odbycia.
 • 9.14 W przypadku gdy konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatora, w tym określonych w pkt 9.10, uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu poniesionych kosztów.
 • 9.15 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem lub zachorowaniem w trakcie trwania Forum.
 • 9.16 W związku z potencjalnym zagrożeniem epidemiologicznym  Organizator Konferencji zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bezwzględnych wymogów organizacyjnych i sanitarnych skierowanych do uczestników forum i związanych z ich bezpieczeństwem, bezpieczeństwem obsługi lub osób trzecich.

10. Dane osobowe

 1. 10.1 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. 10.2 Organizator Forum ma prawo do przekazywania danych osobowych wyłącznie swoim partnerom, przy pomocy których organizuje Forum i tylko na potrzeby organizacji Forum.
 3. 10.3 Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszeniowym w Konferencji zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym stworzenia listy Uczestników.
 4. 10.4 Dokonując rejestracji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Forum zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. 10.5 Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego wiedzy i zgody.
 6. 10.6 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Forum. Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.

11. Warunki wystawienia stoiska

 • 11.1 Przestrzenie przeznaczone pod powierzchnie wystawiennicze dla Uczestników będą wydzielone przez organizatora poza pomieszczeniem przeznaczonym na części prezentacyjne i bankietowe Forum.
 • 11.2 O umiejscowieniu stoiska decyduje Organizator.
 • 11.3 Organizator udostępnia stoisko lub powierzchnię wystawienniczą w celu jego wykonania w terminie określonym w programie Forum.
 • 11.4 Wystawca jest zobowiązany do przygotowania stoiska oraz jego demontażu w czasie wyznaczonym przez Organizatora.
 • 11.5 W przypadku gdy stoisko jest niestandardowe – jego projekt należy przedstawić Organizatorowi i uzgodnić szczegóły.
 • 11.6 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji stoiska, jeżeli przydzielone miejsce nie spełnia warunków technicznych projektu lub jego realizacja jest niezgodna z przepisami BHP i PPOŻ.
 • 11.7 Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do zagospodarowania zewnętrznych ścian stoiska, jeżeli takowe będą.
 • 11.8 Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zezwolenia instalowania eksponatów, które uzna za niebezpieczne bądź uciążliwe.
 • 11.9 Lista eksponatów wartościowych, prezentowanych na stoiskach, powinna być zgłoszona do Organizatora przed rozpoczęciem Forum.
 • 11.10 Eksponaty wartościowe powinny być zabezpieczone przez Wystawcę.
 • 11.11 Eksponaty nie mogą być umieszczane w ciągach komunikacyjnych przylegających do stoiska, pokazy sprzętu nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać bezpiecznego poruszania się Uczestników i zwiedzających.
 • 11.12 Za zaginione eksponaty Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

12. Postanowienia końcowe

 • 12.1 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń uzgodnionych między Uczestnikiem a Organizatorem oraz przyjętych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym zakazu podawania osobom w stanie nietrzeźwości napojów alkoholowych, a w przypadku gdy swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób do powiadomienia właściwych organów porządku publicznego.
 • 12.2 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w konferencji, których nie uda się rozstrzygnąć metodami polubownymi, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Najlepsi dostawcy i producenci maszyn, przypraw, chemii przemysłowej i opakowań zamieszczają swoje reklamy na naszych łamach. Firma WOMAT zajmuje się również kompleksową obsługą medialną i reklamową podmiotów gospodarczych. Zapewniamy wykonanie zlecenia - od projektu do ostatecznej realizacji.

Newsletter

Najważniejsze informacje Cie nie ominą...

Nie spamujemy, też nie lubimy spamu....

Please publish modules in offcanvas position.