niedziela, 21 kwiecień 2024
środa, 29 grudzień 2021 14:31

Białe certyfikaty – wsparcie w finansowaniu inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej

Przeczytasz w: 5 - 9 min

Nadchodzące lata stanowią wielkie wyzwanie dla zakładów przemysłowych w zakresie oszczędności energii.

Przedsiębiorstwa, które mają duży wpływ na środowisko i odpowiadają za znaczącą część emisji gazów cieplarnianych, jednocześnie posiadają istotny potencjał w zakresie redukcji emisji.

Cele postawione przez Komisję Europejską, zobowiązujące do osiągnięcia przez kraje UE neutralności klimatycznej do 2050 r., wymuszają wspólne działania na rzecz ochrony klimatu w siedmiu obszarach – jednym z nich jest efektywność energetyczna.

Rosnące ceny energii elektrycznej, paliw oraz rekordowe ceny uprawień do emisji CO2 skłaniają przedsiębiorców do poszukiwania na rynku efektywnych rozwiązań inwestycyjnych, które pozwoliłyby ograniczyć w firmie koszty związane z wydatkami na energię. Jedną z propozycji w tym zakresie jest uczestnictwo w systemie Białych Certyfikatów, który pozwala zakładom przemysłowym pozyskiwać środki finansowe na realizację inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.

Czym jest system białych certyfikatów?

System świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów, oparty o zapisy Ustawy
o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. z późn. zmianami, to mechanizm, który pozwala na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej skutkujących oszczędnością energii.

Z omawianego wsparcia może skorzystać każdy podmiot, o ile spełnia warunki zapisane w Ustawie
o efektywności energetycznej, przeprowadzi audyt efektywności energetycznej oraz przejdzie pozytywną weryfikację wniosku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Warunkiem otrzymania białych certyfikatów jest wykazanie oszczędności energii na poziomie minimum 10 toe = 116,3 MWh.

Białe certyfikaty wydawane są wyłącznie dla planowanych (przyszłych) przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej co znaczy, że wniosek do URE należy zgłosić przed podpisaniem umowy z Wykonawcą i rozpoczęciem modernizacji.

Kluczowym elementem całego procesu są audyty efektywności energetycznej: pierwszy z nich należy dołączyć do składanego wniosku, drugi sporządzany jest po zakończeniu modernizacji jako potwierdzenie uzyskania planowanej oszczędności energii finalnej. Z wykonania audytu powykonawczego zwolnione są przedsięwzięcia, dla których planowana do uzyskania oszczędność energii finalnej w ciągu roku nie przekracza 100 toe (ton oleju ekwiwalentnego).

Świadectwa efektywności energetycznej posiadają prawa majątkowe, co oznacza, że można je sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii. Kupują je tak zwane podmioty zobowiązane, czyli firmy zobowiązane do corocznego przedstawiania Prezesowi URE określonej liczby białych certyfikatów przeznaczonych do umorzenia.

BC żarówka

Białe certyfikaty – jakie korzyści dla Przedsiębiorcy?

Białe certyfikaty niosą za sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Mowa przede wszystkim o zmniejszeniu strat energii elektrycznej  i cieplnej w szeroko pojętym przemyśle oraz zwiększeniu oszczędności energii u odbiorców końcowych.

System białych certyfikatów, jako narzędzie służące do wspierania inwestycji poprawiających efektywność energetyczną polskiej gospodarki, został stworzony w celu wsparcia i zachęty podmiotów działających na rynku, między innymi dostawców energii, do świadczenia usług energetycznych,
a pozostałych uczestników rynku do korzystania z tych usług energetycznych, jak również wdrażania środków poprawy efektywności energetycznej.

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa powoduje zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności oraz przynosi korzyści ekologiczne. Firma efektywna energetycznie jest mniej emisyjna i w znacznym stopniu ogranicza zanieczyszczenie środowiska.

Jak pozyskać biały certyfikat?

W przypadku Krajowej Agencji Poszanowania Energii, zasady współpracy są proste:  udzielamy naszym klientom kompleksowego wsparcia, a wynagrodzenie ustalamy na zasadzie success fee, co stanowi gwarancję, że działamy zawsze w najlepszym interesie klienta. Mając wieloletnie doświadczenie w obsłudze systemu „białych certyfikatów”, KAPE proponuje szeroką pomoc w zakresie identyfikacji przedsięwzięć o odpowiednim potencjale oszczędności energii, przygotowania audytów efektywności energetycznej oraz składania wniosków o wydanie świadectw efektywności energetycznej.  Naszą wartością jest solidność, transparentność i jakość.

 1. Procedura pozyskania białych certyfikatów przy współpracy z KAPE
 2. Proces rozpoczyna ocena potencjału Klienta. Na tym etapie audytor KAPE, dzięki przekazanym przez Klienta informacjom oraz danym technicznym jest w stanie stwierdzić, czy planowane przedsięwzięcie daje mu możliwość ubiegania się o białe certyfikaty.
 3. Po pozytywnej ocenie przechodzimy do określenia zasad współpracy i podpisania umowy.
  W większości przypadków KAPE decyduje się na współpracę opartą na success fee, czyli wynagrodzeniu za sukces, które Spółka otrzymuje po pozytywnej weryfikacji wniosku przez URE, a następnie sprzedaży świadectw efektywności energetycznej.
 4. Po zawarciu umowy, audytorzy KAPE S.A. przystępują do wykonania audytu efektywności energetycznej. Ten etap wymaga ścisłej współpracy z Klientem, ponieważ audyt nie może zostać sporządzony bez niezbędnych informacji i danych, które dostarcza Zamawiający.
 5. Niezbędnym krokiem całej procedury jest również ustalenie harmonogramu realizacji inwestycji. To harmonogram umożliwia oszacowanie czasu niezbędnego na przygotowanie audytu oraz złożenie kompletnego wniosku do URE przed ostatecznym terminem podpisania umowy na realizację przedsięwzięcia. Harmonogram powinien również określić szacowaną datę zakończenia inwestycji, po której Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć informację o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia do URE.
 6. Poza wykonaniem audytu efektywności energetycznej KAPE zajmuje się również przygotowaniem i złożeniem w imieniu Klienta pełnego wniosku o wydanie białych certyfikatów do URE. KAPE najczęściej pełni rolę pełnomocnika, który składa kompletny wniosek w imieniu Klienta (w tym przypadku Wnioskodawcą nadal jest Klient, a białe certyfikaty przyznawane są bezpośrednio na jego konto). Inną możliwością współpracy jest przygotowanie audytu oraz wymaganych dokumentów, które następnie Klient składa do URE samodzielnie, a także wystąpienie
  z upoważnienia Klienta.
 7. Ustawowo otrzymanie pozytywnej decyzji o przyznaniu białych certyfikatów oraz promesy na zadeklarowaną wartość toe trwa 45 dni
 8. Kolejnym krokiem niezbędnym do zarządzania otrzymanymi białymi certyfikatami jest ustalenie zasad współpracy z domem maklerskim i założenie konta w Rejestrze Świadectw Pochodzenia, czym warto zainteresować się już w trakcie trwania inwestycji. Podmiotem organizującym obrót ww. prawami majątkowymi jest Towarowa Giełda Energii S.A., a świadectwa efektywności energetycznej mogą zostać sprzedane, zakupione lub umorzone jedynie za pośrednictwem domu maklerskiego.
 9. Po zakończonej inwestycji wnioskodawca zobowiązany jest wykonać i złożyć do URE audyt powykonawczy potwierdzający uzyskanie planowanej oszczędności energii finalnej
  z zakończonego
  przedsięwzięcia wraz z wszelkimi dokumentami umożliwiającymi weryfikację poprawności zrealizowanej inwestycji.
 10. Po pozytywnej weryfikacji wniosku przez URE, świadectwa efektywności energetycznej trafiają bezpośrednio na konto Wnioskodawcy na RŚP, a wybrany wcześniej dom maklerski zajmuje się sprzedażą białych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energetycznej.
 11. Za ostatni etap współpracy KAPE uznaje rozliczenie wykonanej usługi następujące według zasad określonych w umowie.

Inkografika BC

 1. Za jakie modernizacje można pozyskać białe certyfikaty?

Listę przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetyczne, za które można ubiegać się o wydanie białych certyfikatów, określa art. 19.1 Ustawy o efektywności energetycznej oraz Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. 2016 poz. 1184). Do nich należy zaliczyć:

1) izolację instalacji przemysłowych;

2) przebudowę lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;

3) modernizację lub wymianę:

   a) oświetlenia,

   b) urządzeń lub instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych,

   c) lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,

   d) urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,

   e) pojazdów służących do transportu drogowego lub kolejowego;

4) odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;

5) ograniczenie strat:

   a) związanych z poborem energii biernej,

   b) sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, gazu ziemnego lub paliw ciekłych,

   c) na transformacji,

   d) w sieciach ciepłowniczych,

   e) związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych,

   f) związanych z magazynowaniem i przeładunkiem paliw ciekłych;

6) stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej
w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji
w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne lub ciepła odpadowego
z instalacji przemysłowych.

 1. Białe certyfikaty w branży spożywczej

W przedsiębiorstwach należących do branży spożywczej istnieje wiele możliwości i rodzajów przedsięwzięć, które można zgłosić do systemu białych certyfikatów. Z wieloletniego doświadczenia KAPE ze współpracy z tego typu przedsiębiorstwami wiemy, że w dalszym ciągu istnieje wiele instalacji i obszarów funkcjonowania zakładów, które wymagają modernizacji. Wykorzystywane urządzenia z czasem generują coraz większe straty, a wykorzystywane technologie są wypierane przez technologie efektywniejsze i wydajniejsze. Dla zachowania konkurencyjności na rynku wzrost efektywności produkcji poprzez prowadzenie ciągłego procesu modernizacji jest nieunikniony i warto otrzymać na jej finansowanie dodatkowe środki pieniężne w postaci białych certyfikatów. Bazując na naszych doświadczeniach związanych z pozyskiwaniem białych certyfikatów widzimy, że najwięcej składanych wniosków w  branży spożywczej dotyczy przedsięwzięć w zakresie technologii, oświetlenia, źródeł ciepła, odzysku ciepła i izolacji. To te obszary najczęściej wymagają modernizacji. Najwięcej oszczędności energii wygenerowały przedsięwzięcia w zakresie modernizacji technologii, w tym technologii cieplnej oraz w zakresie modernizacji samych źródeł ciepła, te przedsięwzięcia odznaczały się również największą jednostkową redukcją zużycia energii (na pojedynczą modernizację/wniosek). Również wysokie oszczędności energii przypadają na przedsięwzięcia w zakresie odzysku ciepła, odwadniaczy pary oraz technologii wykorzystania wody. Z realizacji tego typu przedsięwzięć osiągana jest największa oszczędność energii a co za tym idzie, na tego rodzaju modernizacje pozyskujemy najwięcej białych certyfikatów.

W poniższej tabeli pokazujemy jak przedstawiają się składane wnioski o wydanie świadectw efektywności energetycznej w poszczególnych modernizowanych obszarach na przykładzie wniosków składanych przez KAPE w „nowym systemie BC” w branży spożywczej.

Etykiety wierszy

Udział oszczędności energii

Udział w ilości złożonych wniosków [%]

Średnia oszczędność [toe/wniosek]

Średnia oszczędność jednostkowa obszaru modernizacji względem średniej wszystkich wniosków [%]

Izolacja

2,72%

11,36%

75,762

23,94%

Kompensacja mocy biernej

0,14%

1,14%

37,942

11,99%

Napędy

0,12%

1,14%

32,258

10,20%

Odwadniacze pary

1,66%

4,55%

115,495

36,50%

Odzysk ciepła

6,17%

14,77%

132,078

41,74%

Odzysk energii

1,12%

2,27%

156,577

49,49%

Oświetlenie

2,12%

18,18%

36,974

11,69%

Sprężone powietrze

0,09%

1,14%

25,612

8,09%

Technologia

37,26%

23,86%

494,005

156,13%

Technologia cieplna

10,36%

3,41%

961,698

303,94%

Uzdatnianie wody

0,48%

2,27%

67,195

21,24%

Źródło ciepła

37,76%

15,91%

750,947

237,33%

Suma końcowa

100,00%

100,00%

316,409

100,00%

Branża mięsna:

Rodzaje modernizowanych obszarów

Udział oszczędności energii

Średnia oszczędność [toe/wniosek]

Udział w złożonych wnioskach [%]

Średnia oszczędność jednostkowa obszaru modernizacji względem średniej wszystkich wniosków [%]

Chłodnictwo

4,23%

90,667

8,70%

48,61%

Izolacja

0,50%

21,279

4,35%

11,41%

Odwadniacze pary

5,71%

122,471

8,70%

65,66%

Odzysk ciepła

11,76%

72,080

30,43%

38,64%

Oświetlenie

3,79%

54,241

13,04%

29,08%

Sprężone powietrze

0,25%

10,613

4,35%

5,69%

Technologia wykorzystania wody

5,28%

113,353

8,70%

60,77%

Uzdatnianie wody

0,38%

16,443

4,35%

8,82%

Źródło ciepła

68,10%

730,399

17,39%

391,57%

Powyższe informacje stanowią zaledwie krótką zachętę do zapoznania się z pełnymi możliwościami jakie daje system Białych Certyfikatów i korzyściami, które mogą stać się udziałem przedsiębiorców planujących inwestycje w zakresie efektywności energetycznej. Ze względu na ogromny potencjał zakładów przemysłowych, do przeprowadzenia tego typu modernizacji na swoich obiektach, zapraszamy do wspólnego uczestnictwa w procesie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na transformację energetyczną. Wierzymy, że kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji oraz wiedza ekspertów Krajowej Agencji Poszanowania Energii, poparta wieloletnim doświadczeniem przy obsłudze systemu „Białych Certyfikatów” pozwoli na przeprowadzenie wielu ciekawych projektów inwestycyjnych i przyczyni się tym samym do rozwoju całej branży.

Więcej informacji odnośnie współpracy znajdą Państwo na naszej stronie:
https://www.kape.gov.pl/page/biale-certyfikaty

Opracowanie: Anna Sapieha
Kierownik Biura ds. Białych Certyfikatów
Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
tel.: +48 22 626 09 10

KAPE

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

Najlepsi dostawcy i producenci maszyn, przypraw, chemii przemysłowej i opakowań zamieszczają swoje reklamy na naszych łamach. Firma WOMAT zajmuje się również kompleksową obsługą medialną i reklamową podmiotów gospodarczych. Zapewniamy wykonanie zlecenia - od projektu do ostatecznej realizacji.

Zapis na newsletter

Zgadzam się na Warunki korzystania

Please publish modules in offcanvas position.